Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:667Počet mateřských škol:23

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 648, příspěvková organizace

Adresa: 
Renoirova 648
PSČ: 
15200
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
733643895
E-mail: 
reditel@zsbarr.cz
Datová schránka: 
hpdjrgr
Ředitel: 
Mgr. Veronika Holíková
Adresa poskytování vzdělání: 
Renoirova 648 (děti do 3 let)

Informace školy

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplníte sami online (přímý odkaz najdete na vstupní web.stránce školy www.zsbarr.cz),

nebo v kanceláři ÚMČ Praha 5 - odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, po telefonické dohodě.

1. patro - č. dv. 115 - Olivie Zemanová, tel. 257000303

1. patro - č. dv. 115 - Marcela Dočkalová, tel. 257000188

1. patro - č. dv. 117 - Lucie Marešová, tel. 257000459

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5.

Děti ne tříleté

Kritéria pro třídu  ne tříletých dětí  - max 19. (Tyto děti se přihlašují do MŠ Renoirova detašované pracoviště pro třídu ne tříletých dětí.)

  • spádovost MČ Praha 5 - trvalý pobyt,
  • narození dítěte od 1.1.2018 - 30.6.2018 (v případě volné kapacity do 31.7.2018),
  • samostatná chůze,
  • převedení na tuhou stravu,
  • nekojené dítě.

 

V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupce spolku rodičů  a zástupce zřizovatele.

O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt dítěte bude ověřen pracovníky odboru školství ÚMČ Praha 5 v součinnosti s odborem živnostenským a občanskosprávních agend, odd. osobních dokladů a evidence obyvatel se souhlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti). 

V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.

 

 

Očkování

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a

2. doloži kopii očkovacího průkazu.

Očkovací průkaz bude porovnán s očkovacím kalendářem - tedy, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

Odevzdání přihlášky (doručení žádosti) vzhledem k nouzovému stavu proveďte jedním z těchto způsobů:

1. do datové schránky školy: hpdjrgr

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): valikova@zsbarr.cz

3. poštou: Základní škola a mateřská škola Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

4. osobní podání (je nutná rezervace času na tel.: 605 118 372): v úterý 5. 5. 2020 od 13:00 do 16:00 hodin ve vestibulu ZŠ Chaplinovo nám. 1/615.

 

--------------------------------------------------------------------------

Výzva k vyjádření k podkladům a výzva k nahlédnutí

do podkladů správního řízení

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dne 11. 5. 2020 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648.

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 11. 5. 2020 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648.

----------------------------------------------------------------------

Od 13. 5. 2020 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 5. 6. 2020.

-------------------------------------------------------------------