Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 648, příspěvková organizace

Adresa: 
Renoirova 648
PSČ: 
15200
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
733643895
E-mail: 
reditel@zsbarr.cz
Datová schránka: 
hpdjrgr
Ředitel: 
Mgr. Jana Fričová
Počet volných míst:
19
Adresa poskytování vzdělání: 
Renoirova 648 (děti do 3 let)

Informace školy

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplníte sami online (přímý odkaz najdete na vstupní web.stránce školy www.zsbarr.cz),

nebo v kanceláři ÚMČ Praha 5 - odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, pondělí a středa  8 - 12 hodin a 13 - 18 hodin, nebo po telefonické dohodě.

1. patro - č. dv. 115 - Olivie Zemanová, tel. 257000303

1. patro - č. dv. 115 - Marcela Dočkalová, tel. 257000188

1. patro - č. dv. 117 - Lucie Marešová, tel. 257000459

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5.

Děti ne tříleté

Kritéria pro třídu  ne tříletých dětí  - max 18. (Tyto děti se přihlašují do MŠ Renoirova detašované pracoviště pro třídu ne tříletých dětí.)

 • spádovost MČ Praha 5 - trvalý pobyt,
 • narození dítěte od 1.1.2017 - 30.6.2017 (v případě volné kapacity do 31.7.2017),
 • samostatná chůze,
 • převedení na tuhou stravu,
 • nekojené dítě.

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupce spolku rodičů  a zástupce zřizovatele.

O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Trvalý pobyt dítěte

Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva. Místo trvalého pobytu dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k poytu na území ČR. 

Očkování

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

 

Odevzdání přihlášky v pátek 3.5.2019 od 13 do 16:00 hodin v MŠ Renoirova 648.

Vezměte s sebou

 • dítě,
 • rodný list dítěte,
 • zdravotní pojištění dítěte, 
 • občanský průkaz zákonného zástupce (dále jen ZZ),
 • doklad o bydlišti ZZ, pokud je odlišné od bydliště uvedeného v občaském průkazu (např. ověřenou kopii originálu nájemní smlouvy),
 • doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště ZZ (např. originálem potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence obyvatel),
 • cizinci doloží povolení k pobytu dítěte.
 • Zákonný zástupce může použít úředně ověřenou kopii potvrzení od lékaře (pošta).Tato forma bude akceptována ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 5.

--------------------------------------------------------------------------

Výzva k vyjádření k podkladům a výzva k nahlédnutí

do podkladů správního řízení

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dne 9. 5. 2019 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648.

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 9. 5. 2019 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648.

----------------------------------------------------------------------

Od 13. 5. 2019 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 4.6.2019.

-------------------------------------------------------------------