Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace

Adresa: 
Chaplinovo náměstí 615
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
733643895
E-mail: 
reditel@zsbarr.cz
Datová schránka: 
hpdjrgr
Ředitel: 
Mgr. Veronika Holíková
Počet volných míst:
16
Adresa poskytování vzdělání: 
Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let)

Informace školy

 

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplníte sami online (přímý odkaz najdete na vstupní web.stránce školy www.zsbarr.cz),

nebo v kanceláři ÚMČ Praha 5 - odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, po telefonické dohodě.

1. patro - č. dv. 115 - Olivie Zemanová, tel. 257000303

1. patro - č. dv. 115 - Marcela Dočkalová, tel. 257000188

1. patro - č. dv. 117 - Lucie Marešová, tel. 257000459

 

Kritéria pro přijetí děti 3 - 6 let

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2020/2021.

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2017. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5.

        1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2020)

děti narozené do 31. 8. 2014 a dříve:                 

děti narozené do 31. 8. 2015:                            

děti narozené do 31. 8. 2016:                            

děti narozené do 31. 8. 2017:                            

děti narozené do 31. 8. 2018:                                

       2. Trvalý pobyt dítěte

spádový obvod MŠ:                                            

mimo území MČ Prahy 5:                                        

      

 V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole org. působí) a zástupce zřizovatele.

O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Trvalý pobyt dítěte

trvalý pobyt dítěte bude ověřen pracovníky odboru školství ÚMČ Praha 5 v součinnosti s odborem živnostenským a občanskosprávních agend, odd. osobních dokladů a evidence obyvatel se souhlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti).

V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.

Povinné předškolní vzdělávání

 

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce má možnost zažádat o individuální vzdělávání dítěte v posledním ročníku MŠ.

Očkování

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Očkovací průkaz bude porovnán s očkovacím kalendářem - tedy, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraidikaci.

 

 

Odevzdání přihlášky (doručení žádosti) vzhledem k nouzovému stavu proveďte jedním z těchto způsobů:

1. do datové schránky školy: hpdjrgr

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!): valikova@zsbarr.cz

3. poštou: Základní škola a mateřská škola Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

4. osobní podání (je nutná rezervace času na tel.: 605 118 372): v pondělí 4. 5. 2020od 13:00 do 16:00 hodin ve vestibulu ZŠ Chaplinovo nám. 1/615.

 

--------------------------------------------------------------------------

Výzva k vyjádření k podkladům a výzva k nahlédnutí

do podkladů správního řízení

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dne 11. 5. 2020 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648.

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 11. 5. 2020 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648.

----------------------------------------------------------------------

Od 13. 5. 2020 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 5. 6. 2020.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Děti ne tříleté

 

Tyto děti se přihlašují do MŠ Renoirova detašované pracoviště pro třídu ne tříletých dětí.

 

 

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 2751276032 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
2 2391976832 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
3 9018266624 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
4 2313411845 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
5 2387003136 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
6 6005877632 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
7 8080236850 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
8 9555130368 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
9 7888502784 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
10 9336794248 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
11 2635279744 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
12 4946680325 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
13 6705590784 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
14 5579172487 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
15 7900552192 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á
16 7722584964 Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let) Přijatý/á