Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace

Adresa: 
Chaplinovo náměstí 615
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
733643895
E-mail: 
reditel@zsbarr.cz
Datová schránka: 
hpdjrgr
Ředitel: 
Mgr. Jana Fričová
Počet volných míst:
15
Adresa poskytování vzdělání: 
Chaplinovo nám. 1/615 (děti 3 - 6 let)

Informace školy

 

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplníte sami online (přímý odkaz najdete na vstupní web.stránce školy www.zsbarr.cz),

nebo v kanceláři ÚMČ Praha 5 - odbor školství, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, pondělí a středa  8 - 12 hodin a 13 - 18 hodin, nebo po telefonické dohodě.

1. patro - č. dv. 115 - Olivie Zemanová, tel. 257000303

1. patro - č. dv. 115 - Marcela Dočkalová, tel. 257000188

1. patro - č. dv. 117 - Lucie Marešová, tel. 257000459

 

Kritéria pro přijetí děti 3 - 6 let

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2019/2020.

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2016. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5.

        1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2019)

* děti narozené do 31. 8. 2013 a dříve:                 180 bodů

* děti narozené do 31. 8. 2014:                            160 bodů

* děti narozené do 31. 8. 2015:                            140 bodů

* děti narozené do 31. 8. 2016:                            120 bodů

* děti narozené do 31. 8. 2017:                                0 bodů

       2. Trvalý pobyt dítěte

* spádový obvod MŠ:                                            200 bodů

* mimo území MČ Prahy 5:                                        0 bodů

       3. Den věku dítěte v roce

* za každý den věku dítěte po druhých narozeninách: za každý den k 31. 8. 2019: 0,02 bodu

 V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole org. působí) a zástupce zřizovatele.

O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Trvalý pobyt dítěte

Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva. Místo trvalého pobytu dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k poytu na území ČR. 

Závažná individuální situace dítěte (není bodově hodnoceno)

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ. Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020.

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel(ka) mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.

 

Přihlášky

2. 5. 2019 v době od 13 do 16 hodin v MŠ Renoirova 648 odevzdávání vyplněných přihlášek.

Vezměte s sebou

  • dítě,
  • rodný list dítěte,
  • zdravotní pojištění dítěte, 
  • občanský průkaz zákonného zástupce (dále jen ZZ),
  • doklad o bydlišti ZZ, pokud je odlišné od bydliště uvedeného v občaském průkazu (např. ověřenou kopii originálu nájemní smlouvy),
  • doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště ZZ (např. originálem potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence obyvatel),
  • cizinci doloží povolení k pobytu dítěte.
  • Zákonný zástupce může použít úředně ověřenou kopii potvrzení od lékaře (pošta).Tato forma bude akceptována na všech MŠ zřizovaných MČ Praha 5.

--------------------------------------------------------------------------

Výzva k vyjádření k podkladům a výzva k nahlédnutí

do podkladů správního řízení

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dne 9. 5. 2019 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648.

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 9. 5. 2019 v době 8 - 10 hodin v MŠ Renoirova 648.

----------------------------------------------------------------------

Od 13. 5. 2019 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy.

Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen na webové stránce školy a nástěnkách MŠ a ZŠ nejpozději do 3.6.2019.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Děti ne tříleté

 

Tyto děti se přihlašují do MŠ Renoirova detašované pracoviště pro třídu ne tříletých dětí.