Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988, příspěvková organizace

Adresa: 
Beníškové 988
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 215 756, 775 653 449
Datová schránka: 
fp3kzb5
Ředitel: 
MgA. Petra Solarová Prylová
Počet volných míst:
35
Adresa poskytování vzdělání: 
Beníškové 988
OP Naskové 1214/5
OP Nepomucká 1253/5

Informace školy

Počet volných míst pro následující školní rok 2020/2021 :

celkem 35 volných míst. ( 13 míst Beníškové, 16 míst OP Naskové, 6 míst OP Nepomucká)

 

Zápis na nový školní rok 2020/ 2021 je stanoven na:

Osobně - 4. a 5.května 2019 od 8,00 -  17,00 hodin. 

V rámci opatření proti šíření koronavirové infekce bude moci do budovy vstoupit pouze jeden zástupce žadatele o přijetí.

Pro osobní doručení prosím využijte  rezervační systém:   https://skolkaslunecko.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2020-05

 

poštou - datum odeslání 4. nebo 5. května

 

Vyplněné dokumenty odevzdáváte na ředitelství školy - ul. Beníškové 988 v 1.patře školy. 

 

 

 

 

 

 

S sebou prosím přinesete:

- Váš průkaz totožnosti

- vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání (vygenerovanou a vyplněnou zde v aplikaci Zápis do MŠ)

- občanský průkaz dítěte nebo doklad z evidence obyvatel o trvalém bydlišti dítěte na Praze 5 - po dobu opatření COVID 19 není potřeba

- potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte- platné pro děti do 5 let věku (předškolní děti nemusí dokládat očkování)  - po dobu opatření COVID 19 kopii očkovacího průkazu

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na středu 13. 5. 2020 od 8:30 do 11:00.

 

Rozhodnutí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání , kterým se vyhovuje žádosti o přijetí , se vždy oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním registračních čísel se považují kladná rozhodnutí za oznámená.

Seznamy přijatých dětí  jsou vždy podle budov zveřejněny na www.skolkaslunecko.cz  a též na dveřích v ředitelství školy po dobu nejméně 15 dnů nejpozději od 4. června.

                                                                         

Rozhodnutí o nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na doručenku do vlastních rukou prostřednictvím České pošty a.s. .................

 

Informace o naší škole a její koncepci

Naše škola je pětitřídní MŠ  ve třech budovách v ulici Beníškové, OP Naskové, OP Nepomucká. Všechny budovy školy mají školní zahrady. Pravidelné vycházky do lesoparku Cibulka rozvíjí pohybovou zdatnost a odolnost, přirozenou cestou jsou děti vedeny k ochraně přírody a krás, které jsou okolo nás. Ze školní jídelny Beníškové je strava denně rozvážena na obě odloučená pracoviště.

Všechny třídy naší školy jsou heterogenní (navštěvují je děti od 3-7 let)Ve třídách máme vytvořena centra aktivit. Pracujujeme podle vzdělávacího programu Začít spolu, který je součástí mezinárodní vzdělávací sítě. Je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Rámcovým programem pro základní vzdělávání. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí - netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku.

Během celého dne vytváříme dětem takové prostředí, které podněcuje jejich tvořivost, zvídavost, zájem poznávat nové věci, vede je k získávání zkušeností prožitkem. Každé dítě pracuje podle svých individuálních možností a schopností. Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či ne.           

Vedeme děti k vlastnímu poznání, k projevování zájmu o radost z učení, omezujeme předkládání hotových poznatků. Učíme děti přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života, vyjadřovat vlastní názory a city. Rozvíjíme hodnotící vztahy k vlastní osobě i k druhým, vytváříme zdravé sebevědomí.    

S dětmi vytváříme pravidla soužití. Takto vytvořená pravidla by se měla dodržovat a jsou platná pro všechny bez rozdílu -dítě, dospělý.

Každé dítě dovede vnímat dobro a zlo.  Žádné dítě není jen dobré nebo jen zlé, ale chová se přesně podle toho, jaké vzorce chování mu předáváme a vštěpujeme, ale hlavně podle toho, jak my sami dítě vidíme a posuzujeme.  

 

 

 

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 7126331648 Beníškové 988 Přijatý/á
2 7290521665 Beníškové 988 Přijatý/á
3 3838534489 Beníškové 988 Přijatý/á
4 9050291268 Beníškové 988 Přijatý/á
5 6013001728 Beníškové 988 Přijatý/á
6 9014149632 Beníškové 988 Přijatý/á
7 4663301632 Beníškové 988 Přijatý/á
8 3305107456 Beníškové 988 Přijatý/á
9 9140581888 Beníškové 988 Přijatý/á
10 7196070656 Beníškové 988 Přijatý/á
11 8094332416 Beníškové 988 Přijatý/á
12 5936866304 Beníškové 988 Přijatý/á
13 8758147219 Beníškové 988 Přijatý/á
14 2594164992 Beníškové 988 Přijatý/á
15 8076612736 Beníškové 988 Přijatý/á
16 4903252486 Beníškové 988 Přijatý/á
17 8559492864 Beníškové 988 Přijatý/á
18 6203077472 Beníškové 988 Přijatý/á
19 6212858887 Beníškové 988 Přijatý/á
20 3259310722 Beníškové 988 Přijatý/á
21 8533639168 Beníškové 988 Přijatý/á
22 9101822724 Beníškové 988 Přijatý/á
23 2765990656 Beníškové 988 Přijatý/á
24 9514377472 Beníškové 988 Přijatý/á
25 2673668896 Beníškové 988 Přijatý/á
26 2727205376 Beníškové 988 Přijatý/á
27 4087212167 Beníškové 988 Přijatý/á
28 9603524224 Beníškové 988 Přijatý/á
29 3401643392 Beníškové 988 Přijatý/á
30 3476004544 Beníškové 988 Přijatý/á
31 7654171392 Beníškové 988 Přijatý/á
32 6130452646 Beníškové 988 Přijatý/á
33 5360616969 Beníškové 988 Přijatý/á
34 7185625088 Beníškové 988 Přijatý/á
35 4313671689 Beníškové 988 Přijatý/á