Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988, příspěvková organizace

Adresa: 
Beníškové 988
PSČ: 
150 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 215 756, 775 653 449
Datová schránka: 
fp3kzb5
Ředitel: 
Bc. Denisa Štenglová, zástupkyně ředitelky školy
Počet volných míst:
37
Adresa poskytování vzdělání: 
Beníškové 988
OP Naskové 1214/5
OP Nepomucká 1253/5

Informace školy

Počet volných míst pro následující školní rok 2019/2020 :

celkem 37 volných míst. ( 15 míst Beníškové, 15 míst OP Naskové, 7 míst OP Nepomucká)

 

Zápis na nový školní rok 2019/ 2020 je stanoven na:

2.května 2019 od 9,00 - 11,30 hodin, 13,45 - 17,45 hodin

 

Vyplněné dokumenty odevzdáváte na ředitelství školy - ul. Beníškové 988 v 1.patře školy. 

 

S sebou prosím přinesete:

- Váš průkaz totožnosti

- vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání (vygenerovanou a vyplněnou zde v aplikaci Zápis do MŠ)

- občanský průkaz dítěte nebo doklad z evidence obyvatel o trvalém bydlišti dítěte na Praze 5

- potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte- platné pro děti do 5 let věku (předškolní děti nemusí dokládat očkování) 

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na úterý 14. 5. 2019 od 9:30 do 11:30.

 

Rozhodnutí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání , kterým se vyhovuje žádosti o přijetí , se vždy oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním registračních čísel se považují kladná rozhodnutí za oznámená.

Seznamy přijatých dětí  jsou vždy podle budov zveřejněny na www.skolkaslunecko.cz od 31.5.2019 a též na okně v ředitelství školy po dobu nejméně 15 dnů.

                                                                         

Rozhodnutí o nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na doručenku do vlastních rukou prostřednictvím České pošty a.s. do 31.5.2019.

 

Informace o naší škole a její koncepci

Naše škola je pětitřídní MŠ  ve třech budovách v ulici Beníškové, OP Naskové, OP Nepomucká. Všechny budovy školy mají školní zahrady. Pravidelné vycházky do lesoparku Cibulka rozvíjí pohybovou zdatnost a odolnost, přirozenou cestou jsou děti vedeny k ochraně přírody a krás, které jsou okolo nás. Ze školní jídelny Beníškové je strava denně rozvážena na obě odloučená pracoviště.

Všechny třídy naší školy jsou heterogenní (navštěvují je děti od 3-7 let)Ve třídách máme vytvořena centra aktivit. Pracujujeme podle vzdělávacího programu Začít spolu, který je součástí mezinárodní vzdělávací sítě. Je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Rámcovým programem pro základní vzdělávání. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí - netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku.

Během celého dne vytváříme dětem takové prostředí, které podněcuje jejich tvořivost, zvídavost, zájem poznávat nové věci, vede je k získávání zkušeností prožitkem. Každé dítě pracuje podle svých individuálních možností a schopností. Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či ne.           

Vedeme děti k vlastnímu poznání, k projevování zájmu o radost z učení, omezujeme předkládání hotových poznatků. Učíme děti přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života, vyjadřovat vlastní názory a city. Rozvíjíme hodnotící vztahy k vlastní osobě i k druhým, vytváříme zdravé sebevědomí.    

S dětmi vytváříme pravidla soužití. Takto vytvořená pravidla by se měla dodržovat a jsou platná pro všechny bez rozdílu -dítě, dospělý.

Každé dítě dovede vnímat dobro a zlo.  Žádné dítě není jen dobré nebo jen zlé, ale chová se přesně podle toho, jaké vzorce chování mu předáváme a vštěpujeme, ale hlavně podle toho, jak my sami dítě vidíme a posuzujeme.