Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
4. fáze - provoz stránek
Počet vypsaných volných míst:667Počet přijatých dětí:654

Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, příspěvková organizace

Adresa: 
U Železničního mostu 2629
PSČ: 
15000
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
257 317 686, 606 176 275
Datová schránka: 
tvakxs8
Ředitel: 
Bc. Marie Poláková
Počet volných míst:
34
Adresa poskytování vzdělání: 
U železničního mostu 2629

Informace školy

     Mateřská škola se nachází v těsné blízkosti železničního mostu ústícím na Smíchovské nádraží. MŠ je čtyřtřídní, děti jsou rozděleny homogenně - dle věku, v počtu 26 dětí ve třídě. Náš Školní vzdělávací program s názvem: "JEDE VLÁČEK TEĎ OBJEVOVAT SVĚT. " PRÁVĚ  JEDU  KOLEM, NASTUPUJTE  HONEM, BUDU  VYPRÁVĚT!" je vypracován dle platného RVP pro PV. Profilací naší MŠ je jazyková výchova - tedy rozvoj komunikačních dovedností dětí a péče o správnou výslovnost. Naším cílem je vychovat všestranně rozvinuté a připravené dítě na postupný a nenásilný přechod do základní školy. Naše MŠ úzce spolupracuje s rodiči, pořádá pro ně a jejich děti nejrůznější akce.

           DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ - VZHLEDEM K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU S OHLEDEM NA COVID-19 SE  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEKONAJÍ.

            ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY NA  ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021

ZÁPIS DO  MŠ  PROBĚHNE  ELEKTRONICKY.  SVÉ  DÍTĚ  RODIČE  NA  NÍŽE  UVEDENÉ  ADRESE  OD  6.4.2020  DO  4.5. 2020  PŘIHLÁSÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL, VYPÍŠÍ PŘIHLÁŠKU  A  NÁSLEDNĚ  SI JI VYTISKNOU I  SE  VŠEMI  PŘÍLOHAMI.

EVIDENČNÍ  LIST  NECHAJÍ  POTVRDIT  DĚTSKÝM  LÉKAŘEM,  POKUD  ORDINUJE. DŮLEŽITÉ  JE PRAVIDELNÉ  OČKOVÁNÍ  DÍTĚTE.

PODROBNĚJŠÍ  INFORMACE  NALEZNETE  NA  STRÁNKÁCH:

                           http://zapisdoms.praha5.cz

V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné Žádost vyplnit na MČ Praha 5 – odboru školství, kde je ale nutné se předem telefonicky objednat: 

1. patro - č. dv. 115 - Olivie Zemanová, tel. 257000303

1. patro - č. dv. 115 - Marcela Dočkalová, tel. 257000188

1. patro - č. dv. 117 - Lucie Marešová, tel. 257000459

 Žádost je možné do naší MŠ předat následujícími způsoby:

  • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: mszelmost@centrum.cz        do 4.5.2020
  • datovou schránkou fyzické osoby na :  tvakxs8                                                do 4.5.2020
  • zasláním prostřednictví České pošty ,                                       datum razítka do 4.5.2020
  • osobně - pro osobní předání je z důvodu Nařízení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 247 - II./c, za dodržení podmínek stanovených v tomto Nařízení vlády uvedených v bodu I., nutná rezervace termínu dle volných kapacit - telefonicky na čísle 606 176 275, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob. Z hygienických důvodů vyžadujeme setkání se zakrytými ústy a nosem.             

      v  pondělí       4. 5. 2020          v  9.00 - 12.00   a  13.00 - 17.00 hodin

      v  úterý          5. 5. 2020           pouze od   9.00  -  13.00 hodin

 

Doručená "Žádost" bude obsahovat: 

-  řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s podepsanými souhlasy 

-  doložení řádného očkování dítěte - potvrzení dětského lékaře nebo čestné prohlášení o řádném očkování dítěte spolu s             kopií očkovacího průkazu,

-  kopii rodného listu dítěte,                                                                                               

-  cizinci doloží  dlouhodobý nebo permanentní pobyt v ČR, kartu zdravotního pojištění, případně rodný list dítěte  

 

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte bude ověřovat MČ Praha 5 ve spolupráci s ředitelem školy a odborem evidence obyvatel. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu.

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na středu 13. května 2020 od 9.00 - 12,00 hod. po předchozí e-mailové domluvě.

 

Od 24. května 2020 budete postupně vyzýváni prostřednictvím vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ, případně ke stažení Žádosti z důvodu přijetí do jiné MŠ.

 

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 4. června 2020. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

 

 

 

 

 

 

 

Přijaté přihlášky

Seznam všech přijatých přihlášek.

Pořadí ID dítěte Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 6803135744 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
2 5329351682 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
3 3482188883 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
4 2755325952 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
5 6412931584 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
6 2922504192 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
7 3699528192 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
8 2418121728 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
9 8783656448 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
10 6304045445 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
11 6132931584 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
12 4893986566 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
13 8969262084 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
14 3008595219 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
15 9752120329 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
16 4790893824 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
17 4590893056 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
18 4269651968 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
19 3736655616 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
20 2356460032 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
21 2884298688 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
22 7819087872 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
23 4829429761 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
24 3998710784 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
25 1024286728 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
26 7574499712 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
27 8758576648 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
28 2212293632 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
29 5699812168 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
30 3614330224 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
31 2154294944 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
32 8717508096 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
33 8487975424 U železničního mostu 2629 Přijatý/á
34 2990986247 U železničního mostu 2629 Přijatý/á