Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
3. fáze - přijímací řízení
Počet vypsaných volných míst:619Počet přijatých dětí:534

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90, příspěvková organizace

Adresa: 
Hlubočepská 90
PSČ: 
152 00
Část obce:
Praha 5
Telefon: 
251 815 315, 731 863 163
Datová schránka: 
65kkxq8
Ředitel: 
Bc. Iva Kováčová
Počet volných míst:
21
Adresa poskytování vzdělání: 
Hlubočepská 90, Praha 5 - Hlubočepy

Informace školy

 

                   

Dny otevřených dveří:

26.3. 2019    9,00 - 12,00 hod

24.4. 2019   14:00 - 17:00 hod

Všichni jste srdečně zváni!

 

Odevzdávání vyplněných přihlášek:

2.5.2019    8,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00 hod

3.5.2019   9,00 - 12,00 hod

 

Nutno doložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihlášku)
  • rodný list dítěte
  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  • potvrzení dětského lékaře (může být i úředně ověrená kopie originálu)
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (OP)
  • doklad o bydlišti zákonného zástupce - pokud je odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. úředně ověřená kopie originálu nájemní smlouvy)
  • doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonného zástupce (např. originál potvrzení o trvalém pobytu dítěte z evidence obyvatel)

Upozornění: 

Občané třetích zemí (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst.2 písm.d) školského zákona. Dále je třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR - vše v originále.

 

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání vyplňte online (přímý odkaz najdete na webových stránkách naší MŠ)

 

 

Stručně o škole

Naše mateřská škola nabízí profesionální pedagogický sbor, vstřícný a individuální přístup nejen k dětem, ale i k rodičům, prostředí rodinného a téměř venkovského charakteru v krásné a klidné lokalitě Prahy 5.

Jsme trojtřídní mateřskou školou s celkovou kapacitou 84 dětí (28 dětí/třída), do tříd jsou děti rozdělovány dle věku.

 

Školní vzdělávací program

Základem Školního vzdělávacího programu se stalo téma ,,Zelené údolí", které se odráží ve většině činností školy. Blízkost přírodní rezervace Prokopské údolí, a téměř venkovské prostředí uprostřed velkoměsta, školu přímo vybízí k environmentálnímu zaměření, proto se MŠ rozhodla vydat tímto směrem.

Školní vzdělávací program doplňují v průběhu roku různé akce - každý měsíc divadélko, výlety a vycházky do okolí i za poznáním, tzv.,,Zelené dny", celoroční projekt Pohádková fyzika, oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den dětí,…), návštěvy divadla, zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky, ale i jiné.

ŠVP je pravidelně doplňován na základě vyhodnocení nebo připomínek (i rodičů) a reaguje na aktuální společenská témata a problémy související s výchovou a vzděláváním předškolních dětí.

Škola je zařazena do celostátní sítě mateřských škol s environmentální výchovou ,,Mrkvička“, do projektů ,,Celé Česko čte dětem“ a ,,Cvičíme se zvířátky".

 

Nadstandardní aktivity mateřské školy v odpoledních hodinách:

Kroužky: anglický jazyk, keramika, hra na flétnu

Pro rodiče s dětmi: výtvarné dílny a jiné společné akce

Pro rodiče: přednášky odborníků

 

 Více o nás:

  • http://mshlubocepy.cz
  • Facebook: MŠ Hlubočepy
  • případné další informace vám ráda poskytne ředitelka školy na tel.č. 731 863 163

 

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM, DOPLNĚNÍ DOKUMENTŮ DO SPISU 

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO PODKLADŮ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dne 9. 5. 2019 v době 10 - 11 hodin v ředitelně MŠ Hlubočepy.

 V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána možnost nahlédnout do podkladů správního řízení dne 9. 5. 2019 v době 10 - 11 hodin v ředitelně MŠ Hlubočepy.

 

Od 9.5. 2019 budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy. Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách mateřské školy nejpozději do 3.6.2019.