Zápis dětí do mateřských škol - Praha 5
0. fáze - před začátkem vydávání žádostí
Počet vypsaných volných míst:0Počet mateřských škol:0

Kritéria řízení

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2018/2019

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2018/2019

 

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2015. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

 

Kritéria - bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5.

 1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2018)
 • děti narozené do 31. 8. 2012 a dříve:                  340 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2013:                            320 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2014:                            300 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2015:                            280 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2016:                            120 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2017:                                0 bodů
 1. Trvalý pobyt dítěte
 • spádový obvod MŠ:                                         340 bodů
 • mimo spádový obvod na území MČ Praha 5:         260 bodů
 • mimo území MČ Prahy 5:                                     0 bodů
 1. Den věku dítěte v roce
 • za každý den věku dítěte po druhých narozeninách: za každý den k 31. 8. 2018: 0,02 bodu

V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitele/ky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole org. působí) a zástupce zřizovatele.

 

Trvalý pobyt dítěte

Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva.

 

Závažná individuální situace dítěte (není bodově hodnoceno)

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ. Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.

 

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2018/2019.

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

 

Místo trvalého pobytu dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel(ka) mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.